Conservar el espíritu infantil dentro de sí mismo para toda la vida, significa conservar la curiosidad , conocer el placer de entender y las ganas de comunicar.

Bruno Munari

lunes, 9 de julio de 2012

ELS CENT LLENGUATGES DELS INFANTS


AQUEST CURS ELS INFANTS ANIRANT DESCOBRINT  QUE PODEN UTILITZAR TOTS ELS SEUS LLENGUATGES: AMB ELS PROJECTES DE TREBALL, ALS TALLERS D'ART, D'EXPERIMENTACIÓ...I ...


L´infant té
cent llengues
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
de sorprendre´s, d´estimar
cent sempre cent
formes d´escoltar, cent alegries
per cantar i comprendre
cent móns
per descobrir
cent móns
per inventar
cent móns
per somiar


L´infant té
cent llengues
( i encara cent, cent, cent )
però li´n roben noranta-nou.
L´escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen:
que pense sense mans, que actue sense cap,
que escolte i no parle, que comprenga sense joia
que estime i es sorprenga, només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen:
que descobreixca el món que ja existeix,
I de cent li´n roben noranta-nou.
Li diuen:
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
la raó i el somni
són coses
que no van plegades 
Li diuen en suma
que el cent no existeix.
L´infant diu: 
però el cent existeix. 
L´infant com a constructor d´imatges que serveixen per construir altres amb elles, fins arribar a entretenir-se amb llenguatges d´imatges, representacions visuals, musculars del objecte, del moviment, de la relació, de les que deriven paraules i conceptes abstractes.

Hem d´oferir a l´infant oportunitats d´esbrinar, de provar, d´enganyar-se, d´esmenar, de triar on i amb qui invertir curiositat, intel.ligència, emocions, d´estimar els recursos infinits del seu cos, de les seues mans, de la seua vista, oïda, de les formes, dels materials, dels sorolls, dels colors… 
A nosaltres ens correspon, amb la mateixa llibertat i amb més competència, curiositat i imaginació, oferir als infants i construir amb ells les oportunitats de conèixer.

“El ojo salta el muro” E. Infantiles Reggio Emilia . L. Malaguzzi


ESTE CURSO LOS NIÑOS IRÁN DESCUBRIENDO QUE PUEDEN UTILIZAR TODOS SUS LENGUAJES: CON LOS PROYECTOS DE TRABAJO, EN LOS TALLERES DE ARTE, DE EXPERIMENTACIÓN...Y ...
El niño tiene
cien lenguas
cien manos
cien pensamientos
cien maneras de pensar
de jugar y de hablar
de sorprenderse de amar
cien siempre cien
formes de escuchar, cien alegrías
para cantar y comprender
cien mundos
para descubrir
cien mundos
para inventar
cien mundos
para soñar.

El niño tiene
cien lenguas
( y todavía cien, cien, cien )
pero le roban noventa y nueve.
La escuela y la cultura
le separan la cabeza del cuerpo.
Le dicen:
que pienso sin manos, que actúe sin cabeza,
que escuche y no hable, que comprenda sin alegría
que ame y se sorprenda, sólo por Pascua y por Navidad.
Le dicen:
que descubra el mundo que ya existe,
Y de cien le roban noventa y nueve.
Le dicen:
que el juego y el trabajo,
la realidad y la fantasía,
la ciencia y la imaginación,
la razón y el sueño
son cosas
que no van unidas.
 Le dicen en suma
que el cien no existe.
El niño dice: pero el cien existe. 
El niño como constructor de imágenes que sirven para construir otras con ellas, hasta llegar a entretenerse con lenguajes de imágenes, representaciones visuales, musculares del objeto, del movimiento, de la relación, de las que derivan palabras y conceptos abstractos.
Hemos de ofrecer al niño oportunidades de averiguar, de probar, de engañarse, de enmendar, de elegir donde y con quién invertir curiosidad, inteligencia, emociones, de descubrir los recursos infinitos de su cuerpo, de sus manos, de su vista, oído, de las formas, de los materiales, de los ruidos, de los colores… 
A nosotros nos corresponde, con la misma libertad y con más competencia, curiosidad e imaginación, ofrecer a los niños y construir con ellos las oportunidades de conocer.

* “El ojo salta el muro” E. Infantiles Reggio Emilia . L. Malaguzzi 

No hay comentarios:

Publicar un comentario